VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VOGEL- EN NATUURWERKGROEP ZUNDERT, 2008.

Gehouden op donderdag 14 februari 2008 in het Vogelrevalidatiecentrum aan de Luitertweg 36 te Klein-Zundert, aanvang 20.00 uur.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen ( 37 leden) welkom in de nieuwe presentatieruimte van het Vogelrevalidatiecentrum.

2. Verslag vorige vergadering
Na het doornemen van het verslag van de vorige algemene ledenvergadering wordt dit ongewijzigd vastgesteld. Het verslag van deze vergadering zal worden geplaatst op de website.

3. Algemeen overzicht 2007
Het afgelopen jaar is vol spanning uitgezien naar de nieuwbouw van het VRC. Vanaf medio december is de nieuwe presentatieruimte in gebruik genomen, helemaal volgens de planning. Gezien de positieve en enthousiaste reacties van de bezoekers is een felicitatie aan het adres van het VRC zeker op zijn plaats.

Voor onze vereniging is het afgelopen jaar wederom succesvol verlopen. Activiteiten zoals de lezingen worden zo goed bezocht dat veelal kan worden gesproken van een “volle bak”, bij de excursies zijn regelmatig tientallen leden aanwezig, de fototentoonstelling trok veel aandacht en ook de vogelherkenningscursus was wederom een groot succes. Eveneens zeer geslaagd was de jaarlijkse hemelvaartexcursie; ruim 30 leden hebben deelgenomen aan deze spectaculaire meerdaagse excursie naar de Pyreneeën. Daarnaast worden vanuit de vereniging velerlei activiteiten georganiseerd door tientallen vrijwilligers, die zich om uiteenlopende redenen willen inzetten voor de natuur en de vereniging. Hierbij valt te denken aan het tellen en inventariseren van flora en fauna, het overzetten van padden, diverse beschermingsprojecten, het onderhoud van de tuin bij het VRC, diverse beheerswerkzaamheden in nabijgelegen natuurgebieden, e.d.

Onze vereniging heeft uiteraard deelgenomen aan Marktplaats Zundert 850. Gedurende de gehele dag was een behoorlijke aanloop en menigeen toonde oprecht interesse in onze activiteiten.

De voorzitter spreekt zijn dankt uit aan alle vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de vereniging, waardoor we op velerlei fronten actief kunnen zijn en er sprake is van een groot draagvlak vanuit onze omgeving. Het aantal leden bedraagt momenteel ca. 570.

4. Financieel verslag 2007
Het financiële jaarverslag over 2007 is door de kascontrolecommissie goedgekeurd. Het wordt uitgereikt en uitgebreid besproken. Ondanks de afname van de gemeentelijke subsidie is het boekjaar 2007 afgesloten met een positief resultaat door:
- hogere inkomsten contributie; en
- lagere uitgaven drukwerk, o.a. door stopzetten Tapuit.
Door de vergadering wordt dechargé verleend aan het bestuur voor het afgelopen boekjaar.

In 2008 zal de gemeentelijke subsidie verder worden teruggebracht.
Bestuursvoorstel: handhaven contributie in 2008; dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

De kascontrolecommissie bestaat in 2008 uit Frans Delcroix en Kees Pellis.

5. Contract gebruik ruimtes Vogelrevalidatiecentrum
Zoals vorig jaar beloofd, heeft het bestuur afspraken gemaakt met bestuur VRC m.b.t. het gebruik van de diverse ruimtes. Ondanks de nieuwbouw en de modernisering van audiovisuele middelen, zal de huurprijs niet stijgen. Er is een concept-gebruikscontract opgesteld door bestuur VRC wat tijdens de vergadering wordt doorgenomen. De aanwezigen geven het bestuur toestemming om het contract te ondertekenen, wat direct na afloop van de vergadering heeft plaatsgevonden. Het contract geldt voorlopig voor één jaar (2008) en wordt aan het einde hiervan geëvalueerd, waarna normaliter verlenging plaatsvindt o.b.v. indexering.
Verzoek VRC: parkeren zoveel mogelijk richting Willebrordusstraat.

6. Jaarverslag coördinatoren soortbeschermingsprojecten
Kerkuil: een stijging naar 28 broedgevallen en 98 jongen, voor Zundert e.o. een nieuw record; landelijk terug op het niveau van 1963.
Steenuil: geen nieuwe gegevens beschikbaar.
Huiszwaluw: Na het topjaar 2005 was er na 2006 ook in 2007 een lichte afname, van 188 via 178 naar 140 nesten. Het is nog onduidelijk of deze afname een gevolg is van de weersomstandigheden (april zeer warm en droog) of dat er sprake is van een trend. De ontwikkelingen zullen worden gevolgd.
Weidevogels: dit jaar 53 nesten geteld, waarvan 52 kievit en 1 grutto, vooral op een maïsveld(!). Van de kievit zijn er een record aantal van 114 eieren uitgebroed. Uitgebreide gegevens zijn te vinden op de website.
Boerenzwaluw: een stijging van 101 naar 120 nesten in 2007. Sinds 2000 (55 nesten) een behoorlijke stijging.
Padden en amfibieën: in 2007 zijn in totaal 827 padden, kikkers en salamanders overgezet, verspreid over 2
locaties, nl. Krochten (306 stuks) en Leemputten (521 stuks), bestaande uit gewone pad (687), bruine kikker (52), groene kikker (22) en alpenwatersalamander (66). Sinds 2004 vindt er een gestage afname plaats van de aantallen overgezette amfibieën. Overigens is ook het aantal verkeersslachtoffers gedaald
Ook in 2007 zijn er weer diverse inventarisaties uitgevoerd bij natuurgebieden in onze omgeving. Er is ook een cursus gegeven voor nieuwe inventariseerders.
Vogelrevalidatiecentrum: aanvulling voor onderhoud tuin e.d. is welkom. De datums wanneer de
werkzaamheden worden verricht, zullen worden bekendgesteld, o.a. op website.

7. Jeugdactiviteiten
Afgelopen jaar hebben diverse activiteiten plaatsgevonden, zoals padden overzetten, wandelingen, en beheerswerk bij enkele poelen in de Stouwdreef. Tijdens Marktplaats Zundert 850 is een spel opgezet om dieren te benoemen; onder de goede inzenders is een verrekijker verloot.

8. Website WWW.VNWGZ.NL
De website die in 2006 is ontwikkeld, is verder verfijnd en uitgebreid, met dank aan de webmaster Leo Brosens. Het is inmiddels de moeite waard om e.e.a. te bekijken. Er is een scala aan informatie beschikbaar en uiteraard is ook het complete programma te raadplegen. Uiteraard staan het bestuur en de webmaster open voor suggesties.

Het bestuur beschikt over steeds meer e-mailadressen zodat een steeds groter aantal leden de nieuwsbrieven, programma’s e.d. digitaal ontvangen. Deze ontwikkeling is erg prettig en het bestuur roept eenieder op om hun adressen bekend te stellen.

Vanuit de vergadering wordt verzocht om meer bekendheid te geven aan de website, en deze bij alle correspondentie en publicaties te vermelden. Het bestuur zal hieraan aandacht geven. Er wordt een suggestie gedaan om iemand aan te stellen voor PR-activiteiten. Het bestuur zal deze suggestie in overweging nemen.

9. Aftreden en verkiezen bestuursleden
Dit jaar zijn er geen aftredende bestuursleden; omdat er zich geen nieuwe kandidaten hebben gemeld, heeft het bestuur aangegeven door te gaan in de huidige bezetting. Onder voorbehoud is het volgende schema van aftreden opgesteld: 2009: Dré en Ad; 2010: Tineke en Ado; en 2011: Frank.

10. Presentatie jaarprogramma 2008
Ook 2008 zal bolstaan van de activiteiten, met lezingen, presentaties, excursies, cursussen, tentoonstellingen, inventarisaties, beheerswerk, e.d. Over de diverse activiteiten zal eenieder tijdig worden geïnformeerd. Uiteraard is e.e.a. altijd terug te vinden op onze website www.vnwgz.nl. De nieuwe, grotere ruimte bij het VRC biedt uiteraard meer mogelijkheden.

Voor de vogelherkenningscursus hebben zich al 26 gegadigden aangemeld.

Er worden afspraken gemaakt wanneer de paddenschermen worden geplaatst. Ook wordt het schema van overzetters geactualiseerd.

De mogelijkheden voor de Hemelvaartexcursie worden doorgenomen. Er wordt afgesproken om naar Drente te gaan. Hier is een accommodatie beschikbaar voor 24-56 personen. Er hebben zich al 34 gegadigden gemeld.

Er kunnen fleece-truien met opschrift van onze vereniging worden besteld bij de penningmeester.

Vorig jaar is gevraagd om een opzet te maken voor kilometervergoeding voor de chauffeurs bij excursies. Het bestuursvoorstel wordt aangenomen; dit houdt in dat steeds voor vertrek een bijdrage wordt gevraagd van € 0.06 / km / pp. Deze bijdrage wordt verdeeld over de chauffeurs. Bij het activiteitenprogramma zullen steeds de kosten worden vermeld. Deze regeling is niet van toepassing op de Hemelvaartexcursie.

11. Rondvraag
Er wordt gevraagd om legitimatiebewijzen aan te maken voor de diverse vrijwilligers, die vanuit de vereniging werkzaamheden uitvoeren en betrokken zijn bij diverse activiteiten. Voorzitter zegt toe dit op korte termijn te verzorgen.

Er wordt gevraagd naar de datums van de vogelherkenningscursus; deze worden doorgenomen en vastgesteld.

Vanuit Sovon wordt een nieuw onderzoek opgestart naar de slaapplaatsen van vogels. Indien er liefhebbers zijn voor dit onderzoek, kunnen zij zich melden bij Ad van Gastel.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur.