Jaarvergadering 2017 / 9-3-2017

 
Algemene Ledenvergadering
Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert
 
Donderdag 9 maart  -  Aanvang 20.00 uur
in de Maas-Jacobszaal v/h Vogelrevalidatiecentrum
Luitertweg 36 te Klein-Zundert
 
Agenda
 
1-Opening door de voorzitter
 
2-Verslag notulen Algemene Ledenvergadering  10 februari 2016
en vaststellen van de notulen
 
3-Algemeen overzicht 2016
 
4-Financieel jaarverslag penningmeester met
*vaststelling van de jaarrekening 2016 
-kascommissie bestaande 
uit Joke van den Wijngaard (2e jaar) en Wijnand Kas (1e jaar)
*benoeming nieuw lid kascommissie
*toelichting begroting 2017
*bespreking financiële positie van de vereniging
 
5-Verslag coördinatoren en leden van de 
soortenbeschermingsprojecten en activiteiten:
*kerk- en steenuilen projecten]
*boeren- en huiszwaluwproject
*padden- en amfibiënprojecten 
*weidevogelbescherming
*Hemelvaartexcursie
*fotowedstrijd
*overige activiteiten
 
6-Aftreden en (her)verkiezing bestuursleden:
Frank Jansen is volgens het rooster aftredend
en stelt zich weer herkiesbaar
 
7-Rondvraag en afsluiting
 
- - -