WATERVOGELTELLING VOLKERAK

Afgelopen zaterdag 14 januari was er weer een watervogeltelling op het volkerak met een boot van Rijkswaterstaat.

Door de leden van onze club en ander tellers zijn de volgende vogels gespot op het volkerak.

ZEEAREND (2)  SLECHTVALK  TORENVALK (3) HAVIK (3)  BLAUWE KIEKENDIEF (VROUWTJE)  BUIZERD (10)

BLAUWE REIGER  GROTE ZILVERREIGER (8)  MEERKOET(duizenden) SMIENT (500)  BERGEEND  TAFELEEND

KRAKEEND  WILDE EEND  KUIFEEND  TOPPEREEND (9)  AALSCHOLVER(DIVERSE MET BROEDPLEKKEN)

FUUT (315)  DODAARS (41)  GEOORDE FUUT (125)  GROTE ZAAGBEK (3)  MIDDELSTE ZAAGBEK  BRILDUIKER

KNOBBEL-ZWARTE ZWAAN  NIJL-GRAUWE-ROT-BRAND-CANADESE GANS  STORM-KOK-GROTE MANTELMEEUW

De volgende watervogeltelling is op 18 februari en er kunnen nog twee leden extra van onze club mee.

Watervogelteam: Ad-Frans-Rien