Wij willen geïnteresseerden uitnodigen om deel te nemen aan een cursus gericht op het inventariseren van amfibieën in poelen.

Zundert, 28-12-2006

Beste leden,

Gedurende de laatste 10 jaar zijn in het Brabantse buitengebied in toenemende mate poelen aangelegd, vaak ook met subsidie van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer.

Het effect hiervan wordt echter slechts in beperkte mate gevolgd. Dit terwijl poelen een soortenrijk en divers biotoop kunnen vormen. Vooral amfibieën zijn een goede indicator voor de kwaliteit van een poel en het omliggende landbiotoop.

Bij de vrijwilligersgroepen Landschapsbeheer is veel kennis en ervaring aanwezig met betrekking tot beheer en behoud van landschapselementen. Het inventariseren van aanwezige amfibieën in poelen valt meestal buiten de werkzaamheden.

Deze activiteit kan in het voorjaar (er wordt gedacht aan april 2007) een leuke en nuttige aanvulling betekenen op het werkseizoen.

Wij willen met dit initiatief geïnteresseerden uitnodigen om deel te nemen aan een cursus gericht op het inventariseren van amfibieën in poelen. Deze cursus zal een theorie- en een praktijkdeel bevatten. Na afloop kunnen deelnemers zelf in het veld een poel inventariseren, de soorten amfibieën herkennen en de verzamelde gegevens registreren.

Groepen die na de cursus zelf aan de slag willen gaan zullen worden bijgestaan met materiaal.

Deze cursus zal worden georganiseerd in samenwerking met RAVON (Reptielen Amfibieën en Vissen onderzoek Nederland), waar veel kennis aanwezig is over amfibieën, inventarisatie en bescherming. RAVON verzamelt en beheert in Nederland inventarisatiegegevens van amfibieën en vissen en reptielen en onderhoudt contact met vrijwilligers die deze soorten inventariseren. Door samenwerking willen we voorkomen dat er langs elkaar heen wordt gewerkt.

Wij nodigen jullie uit om een cursus te volgen, en daarna deel te nemen aan de inventarisatie van amfibieën in "onze" gebieden dicht bij huis!

Meld je aan voor 31-12-2006. Nu kan het nog, er zijn nog cursusplaatsen vrij.

Hoogachtend,

Ing.J.Baan, directeur

Brabants Landschap

Mede namens het Bestuur Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert.