Wandeling Markiezaat Bergen op Zoom

Om 9.45 uur verzamelden 13 leden zich bij de parkeerplaats Kraaijennest. Een mooi gebied, weiland, bosjes, veel water en door een mooi glooiend landschap. Er zijn weer veel vogels (45 soorten)en ook nog paddenstoelen gespot. Winterkoninkjes, kauwen, aalscholver, eksters, gaaien,grote zilverreigers, blauwe reigers, grauwe ganzen, merels, roodborstjes, pimpelmezen, koolmezen, vinken, spreeuwen, sperwer, grote bonte specht, cetti'szangers, KROONEENDEN m. en vr., knobbelzwanen,waterral, zilvermeeuw, smienten, peilstaart, kokmeeuw, bergeend, kleine zwaan, brilduikers m. en vr., slobeenden, dodaars, krakeend, wintertaling, wilde eenden, kuifeenden, meerkoeten, buizerd, fuut, tafeleend, kolganzen, torenvalken m.en vr., mantelmeeuw, boomkruiper,boomklever, huismus, groene specht, tortel. Paddenstoelen:o.a. paarse en bruinrode schijnridderzwam, geweizwammetjes, nevelzwam, groot kalkschuim,kastanjeboleet, getande boomkorst.
boomklever